Algemene Ledenvergadering 2019

Stoomfiets, Koos van de Linde
Koos van der Linde 25 jaar lid.

6 februari 2019 - De Algemene Ledenvergadering van 6 februari werd bezocht door ruim een kwart van de bijna 100 leden van de club. Ze zagen ondermeer de huldiging van maar liefst 5 jubilarissen (25 jaar lid). Willem Mansveld, Jan Hogenberg, Willem van Steenbergen, Koos van der Linde en Henk Brand kregen het mooie unieke motortje voor op de schoorsteenmantel.

 

Kascommissielid Jan Plat maakte een conference over de kascontrole. Daarna verleenden hij en zijn commissiecollega's Maarten en Roel decharge aan het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2018. Jan verlaat de kascommissie en zijn plaats wordt ingenomen door Bertus Hartman. Dank aan allen.

Onze penningmeester vervolgde met de cijfers en begroting voor 2019. Zonder op- of aanmerkingen accepteerde de vergadering zijn relaas. Tot slot meldde hij dat er dit jaar 5 nieuwe leden zijn ingeschreven en 0 (nul) opzeggingen. De club omvat nu 96 leden.

 

Net voor de pauze lanceerde de voorzitter deze nieuwe website van de club. 

 

Na de pauze presenteerde het donatieteam (Els ten Berge, Harry Braam en Cor de Bruin) hun advies betreffende de donatie van € 1000 voor dit jaar. Besloten is om dit jaar de donatie toe te kennen aan: Stichting Dorpsbelang Kallenkote. De teamleider vroeg de vergadering vooral om voordrachten te doen voor de volgende donatie in 2020. Lokale (niet landelijke), spontane en/of sociale initiatieven verdienen de voorkeur.

 

Spectaculair was de uitslag van de clubcompetitie :-) Van de 60 deelnemers bleken Cor de Bruin (1 + beker), Tineke Mansveld (2) en Willem Mansveld (3) de meeste punten verzameld te hebben. Envelop en bloemen voor hen.

Het jaarprogramma voor 2019 passeerde. Gewoonlijk wordt dit door Cor Schellekens gepresenteerd. Echter, door het 'ongemakje' van eind vorig jaar liet Cor het deze keer aan het bestuur over. Belangrijk is dat voor elke toertocht een uitzetter gevonden is. Kijk verder in de agenda voor het jaarprogramma.

 

Over de OTR werd gezegd dat deze nog steeds niet vanzelfsprekend doorgaat. We zijn erg afhankelijk van de wispelturige Rijksoverheid. Zij moeten ons de vergunningen verstrekken. Bovendien zijn hun voorwaarden ook nog steeds onduidelijk (KNMV! Laat je horen!!).

Henk Mensink en Jan Plat keken nog terug naar de afgelopen OTR. Organisatorisch zit het wel snor. Bewezen is dat vooral het veiligheids- en calamiteitenplan voorbeeldig zijn. Het overlijden van een deelnemer door hartfalen haalde ook nu weer emoties naar boven.

 

Het bestuur blijft zoals het was. Aftredenden Fred Kerkkamp en Willem van Steenbergen zijn herkozen. De samenstelling van het bestuur vind je onder Contact.

 

In de rondvraag dankte Cor Schellekens de club voor het meeleven tijdens zijn ziekbed. Het gaat steeds beter en hij hoopt snel weer 100% te zijn. Dat hopen wij ook, Cor.

De dankbetuiging aan het bestuur voor een mooi clubjaar werd in dank aanvaard.

De voorzitter sloot de vergadering waarna we nog gezellig nakletsten.

 

PS: Door het ontbreken van een technisch onderdeeltje kon geen gebruik gemaakt worden van de presentatie/beamer. Het bleek geen belemmering voor een vlotte en prettige jaarvergadering

 

Hieronder de 5 jubilarissen en de 3 toppers van de clubcompetitie.